Fyziorestart DIAGNOSTIKA

kratky podnadpis co je to

Ako to prebieha ?

Na začiatku je konzultácia. Nasleduje individuálna podrobná diagnostika pohybového systému, na základe ktorej vypracujeme návrh fyzioterapie a odporúčania. Cieľom je včas odhaliť už existujúcu poruchu alebo poškodenie pohybového systému a odporučiť Vám vhodný spôsob fyzioterapie. Môže ísť o posturálny syndróm, kedy stačí len zmeniť polohové a pohybové návyky a začať pravidelne vykonávať odporučenú pohybovú aktivitu. Alebo o blokádu (derengment), kedy je už nutný zásah fyzioterapeuta. Posledným štádiom sú už deštruktívne zmeny tkanív (poškodenie), ktoré môžu viesť až k dlhodobej práce neschopnosti.

Obsah:

 • Diagnostika človeka
 • Individuálna diagnostika pohybového systému
 • Odporučenie vhodnej fyzioterapie
 • Odporučenie vhodných pohybových a športových aktivít
 • Konzultácie a odporúčania

Výsledkom je:

Včasné odhalenie problému, ktorý by neskôr mohol viesť až k deštruktívnym zmenám. Prípadné doporučenie vhodných odborníkov a fyzioterapie.

Materiálovo-technické zabezpečenie: miestnosť

Trvanie: 30 min/osoba

Cena: 30 €/osoba

fyzio terapia

ErgoKONZULTÁCIA

Ako to prebieha?

Na začiatku je konzultácia. Následne si priamo na vašom pracovisku pozrieme ako máte nastavené pracovne miesto (stoličku, monitor, počítač atď.) a aký to vplyv na Vás. Cieľom je odhaliť prípadný problém nastavenia pracovného miesta, ktorý má negatívny vplyv na Vaše telo. Ukážeme Vám ako správne nastaviť pracovné miesto, aby ste mohli kvalitne pracovať.

 

Obsah:

 • Ergonómia pracovných miest a pracovných návykov vo firme
 • Diagnostika pracovného miesta
 • Ergonómia pracovného miesta
 • Návrh a zabezpečenie vhodných kompenzačných pomôcok
 • Konzultácie a odporúčania

Výsledkom je:

Včasné odhalenie problému vyplývajúce zo zlého nastavenia pracovného miesta, ktoré môže viesť k blokáde niektorých častí Vášho tela alebo až k deštruktívnym zmenám. Správnym nastavením pracovného miesta redukujeme jeho možný negatívy vplyv na Vaše telo.

Materiálovo-technické zabezpečenie: miestnosť

Trvanie: 30 min/osoba

Cena: 30 €/osoba

EnviroKONZULTÁCIA

Ako to prebieha?

Na začiatku je konzultácia. Následne si priamo pozrieme Vaše pracovné prostredie, ktoré je okolo Vášho pracovného miesta. Identifikujeme možné negatívne vplyvy na Vás ako napríklad osvetlenie, vzduch, hluk, málo zelene, stiesnené prostredie atď. A navrhneme opatrenia. Cieľom je identifikovať negatívne vplyvy a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie, ktoré budú viesť k pocitu spokojnosti pri vykonávaní Vašej práce.

 

 • Diagnostika pracovného prostredia
 • Zistenie možných negatívnych vplyvov prostredia na Vás
 • Návrh opatrení na zlepšenie vplyvu pracovného prostredia
 • Konzultácie a odporúčania

Výsledkom je:

Včasné odhalenie negatívnych vplyvov pracovného prostredia na Vás, ich eliminovanie a návrh opatrení, ktoré budú viesť ku skvalitneniu pracovného prostredia a v konečnom dôsledku k pocitu spokojnosti a pozitívnemu vplyvu na Vás a Vaše telo pri práci.

 

Materiálovo-technické zabezpečenie: miestnosť

Trvanie: 30 min/osoba

Cena: 30 €/osoba

fyzio terapia
fyzio terapia

FyzioKOMPLET

Ako to prebieha?

Na začiatku je konzultácia. Nasleduje individuálna podrobná diagnostika, na základe ktorej vypracujeme návrhy a odporúčania. Cieľom je naučiť Vás čo najviac o Vašom probléme a vysvetliť Vám princíp vplyvu polohy, pohybu a prostredia na Vaše telo a pohybový systém. Väčšinou ide o súbor opatrení vyšpecifikovaných pre Váš problém, ktoré Vám pomôžeme aplikovať do Vášho každodenného života.

Obsah:

 • Diagnostika pohybového systému (Fyziodiagnostika)
 • Diagnostika pracovného miesta (Ergodiagnostika)
 • Diagnostika pracovného prostredia (Envirodiagnostika)
 • Návrh a zabezpečenie vhodného nastavenia
 • Konzultácie a odporúčania

Výsledkom je:

Kvalitnejšie a efektívnejšie fungovanie Vášho tela pri práci a v každodennom živote. Zámena deštruktívnych pohybových vzorcov a pracovných návykov za konštruktívne. Postupným používaním konštruktívnych polôh a pohybov dochádza k vytváraniu nových nervových spojení v mozgu a k oslabeniu až strate tých starých. Prenastavením prostredia redukujeme jeho možný negatívy vplyv na Vás.

 

Materiálovo-technické zabezpečenie: miestnosť

Trvanie: 60 min/osoba

Cena: 60 €/osoba